Skip to content

“Partit riformista u gvern riformista… Dan hu dak li jiddistingwina. Ma tibżax tagħmel bidla. Tkun kuraġġuż fil-bidliet li jridu jsiru. Importanti li tkun fuq in-naħa t-tajba tal-bidla.”

 

Hekk qal il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista, Robert Abela f’attivita’ politika ġewwa n-Naxxar fejn tkellem dwar il-bidliet li jittieħdu biex inkomplu mexjin ‘il quddiem.

 

Fost l-oħrajn, il-Prim Ministru semma l-kwistjoni tal-kumpanija Steward Health Care li tmexxi numru ta’ sptarijiet f’pajjiżna u spjega kif id-deċiżjonijiet tiegħu jikkuntrastaw mid-deċiżjonijiet populisti tal-Kap tal-Oppożizzjoni.

 

“Kont ħabbart li twaqqaf kumitat biex janalizza l-kuntratti, rajna wkoll fejn hemm tajjeb u hemm ħafna tajjeb. Hemm ukoll aspetti li ma ssodisfawnix. Wara li llum għandna l-fatti kollha li nafuhom, l-ewwel deċiżjoni li ħadna din il-ġimgħa kienet illi Steward min-naħa tagħhom iridu jonoraw, jobdu u jimxu mal-kundizzjonijiet kollha li bihom huma marbutin. Minn hemm ‘il quddiem, inpoġġu madwar il-mejda u niddiskutu. Dan hu l-messaġġ li se nibqgħu nibagħtu. Gvern li jipproteġi l-interessi tal-pajjiż, jaf fejn sejjer, viżjoni ċara pero’ ma nitkellmux b’populiżmu. Stajt inkun aktar persuna populista u ngħid li ma kontx involut.” Minflok, Robert Abela fisser kif se jibqgħu jittieħdu l-aqwa deċiżjonijiet għas-saħħa tal-pazjenti tagħna.

 

Il-Prim Ministru laqa’ wkoll b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Oppożizzjoni li qablet mal-wegħda tal-Gvern li jżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-Parlament. “Konna fuq quddiem li mexxejna din l-idea minkejja li kien hemm xettiċiżmu imma spjegajna u l-Oppożizzjoni qed tgħid kellkom raġun. Din il-wegħda għamilha Joseph Muscat u għidtha jien ukoll li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss ikun hemm mekkaniżmu skattat li permezz tiegħu jiżdiedu numru ta’ siġġijiet biex jingħataw lis-sess l-anqas rappreżentat.” Robert Abela saħaq kif f’dawn l-isfidi, il-Gvern għandu l-kuraġġ li jindirizzahom. “Aħna ma nsegwux, we lead. Ma qgħadniex nistennew l-Oppożizzjoni. Kieku s’issa m’għamilna xejn.” Il-Prim Ministru semma l-laqgħa li kellu din il-ġimgħa mal-Kunsill Konsultattiv tal-LGBT fejn dan tal-aħħar faħħar ħidmet il-gvern dwar il-bidliet li wettaq fil-ħajja ta’ ħafna u ħafna nies.

 

Suġġett ieħor sensittiv li rrefera għalih il-Prim Ministru huwa l-prostituzzjoni. Robert Abela għamilha ċara li trid tiġi ndirizzata din l-inġustizzja. “Sal-lum għadna qed naċċettawhom. Minn għada m’aħniex se naċċettawhom iżjed. Il-prostituzzjoni f’pajjiżna ma tistax tibqa’ reat.”

 

Il-Prim Ministru rrefera wkoll għas-sitwazzjoni tal-bdiewa u r-residenti tal-Magħtab flimkien mal-problema tal-iskart. “Il-mod kif se nindirizzaw il-problema tal-iskart. Mhux biss illum iżda għas-snin li ġejjin. Realta’ ta’ bdiewa li jaħdmu f’kuntest diffiċli ħafna minħabba d-daqs ta’ pajjiżna, għelieqi żgħar u l-kompetizzjoni tal-prodott agrikolu. Sal-lum, soluzzjoni għall-problema tagħhom għad m’għandniex iżda inżilna magħhom, mort hemmhekk fil-post u tara l-ġenwinita’ tagħhom. Ħadd minnhom ma kien qed jipprotesta għax ried jagħmel ħsara lil xi ħadd… Ma waqafniex hemm. Irkibna mal-bdiewa fil-vetturi tagħhom. Għada filgħodu, il-ġurnata tisbaħ billi nkomplu nitkellmu u jekk hemm bżonn nerġgħu mmorru għandhom sakemm insibu s-soluzzjoni aċċettabli għal kulħadd. Dan hu l-mod kif jaħdem gvern li jħobb lin-nies.”

 

“Intom kollha n-nies tiegħi” – PM

  

Il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza tal-bidliet, bidliet li jeħtieġ li jsiru fuq livell ta’ pajjiż u anke fuq livell ta’ partit biex b’hekk nibqgħu ħajjin u relevanti.

 

“Intom kollha n-nies tiegħi. Kollha bla ebda distinzjoni. Fil-kappell ta’ Prim Ministru, il-pajjiż kollu huwa n-nies tiegħi. Ma nitkellimx dwar politika tal-blu jew l-aħmar iżda ta’ pajjiż wieħed li jgħaqqadna u nwarrbu dak li jifridna. “

 

Robert Abela rringrazzja lill-Kap Eżekuttiv uxxenti, Randolph De Battista tax-xogħol siewi li għamel fil-kariga tiegħu. “Nitbissem meta nara f’sezzjoni ta’ media li tkeċċa Randolph De Battista. Randolph nibda billi nirringrazzjah tal-ħidma li wettaq bħala Kap Eżekuttiv, ħidma li kien strumentali fiha biex biddel il-mod ta’ kif il-partit iħares lejn in-nies u jiffinanzja l-operat tiegħu u sinċerament nirringrazzjah għax kien strumentali. Jien ma nqisux bħala kapitlu magħluq iżda bħala avventura ġdida anke fil-Partit Laburista. Inħares ‘il quddiem biex flimkien miegħu nkomplu nsaħħu dan il-partit.”

 

Il-Prim Ministru awgura lill-George Azzopardi fil-ħidma ġdid tiegħu bħala Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista.

 

“Kulħadd qed jiġbed ħabel wieħed. Kulħadd qed jaħdem… Dan hu l-proġett tagħkom. Dan huwa l-proġett tagħna. Partit iffukat, jaf fejn sejjer b’direzzjoni ‘l quddiem. Ejjew ħalli flimkien inkomplu naħdmu. Ibqgħu warajna, ħdejna u quddiemna. Flimkien inżommu partit rebbieħ, pajjiż rebbieġ għall-interessi tal-Maltin u l-Għawdxin kollha.”

Aqsam ma' ħaddieħor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin